Prioriteiten voor Groen-Ecolo Evere

Publié le lundi 18 juin 2012

Op 9 mei 2012 hebben Groen en Ecolo Evere hun prioriteiten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

Een goed geleide gemeente met inspraak van en samenwerking met haar inwoners. Everaars aanmoedigen om deel te nemen aan discussies en besluitvorming over projecten die hen aanbelangen. Strijden tegen belangenconflicten en cliëntelisme. Wijkcomités ondersteunen.

Een warme, zorgende gemeente met respect voor elkaar en de openbare ruimte. Ondersteunen van gemeenschappelijke projecten : buurttuinen, lokale uitwisselingsprojecten enz. Een actief onthaalbeleid voeren voor nieuwkomers, met onthaalonderwijs in samenhang met het inburgeringstraject, met waardering voor de culturele verscheidenheid.

Armoede bestrijden : vernieuwende en emancipatorische actie. Mensen in armoede helpen hun sociale netwerken opnieuw op te bouwen ; het vertrouwen in henzelf en de maatschappij te hernieuwen. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen garanderen voor alle inwoners. Winteropvang voor daklozen inrichten.

Verstandig mobiliteitsbeleid met respect voor levenskwaliteit. Promoten van verplaatsingen volgens het ‘STOP’ principe : eerst stappers en trappers, dan openbaar vervoer en tot slot rationeel privé autogebruik. Een netwerk van paden creëren waarbij het zich verplaatsen tussen verschillende attractiepolen in de gemeente (winkels, sportzalen enz.) makkelijk per fiets of te voet kan gebeuren.

In een groene gemeente is er plaats voor groene ruimtes en biodiversiteit. De gemeente streeft naar wijkgroen op wandelafstand. Creëren en bewaren van “groensproeten” (binnen-gebieden, groendaken, groenlinten enz.) ondanks de verstedelijking. Biodiversiteit promoten en op een ecologisch verantwoorde manier de groenruimte onderhouden.

Groot worden in Evere : kribbes, onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Onthaalcapaciteiten in kribbes en scholen verhogen, opvangmogelijkheden uitbreiden. Ondersteuning bieden aan kinderen en families met moeilijkheden. Een gezonde cultuurmix handhaven. Schoolgebouwen duurzaam renoveren, voorafgegaan door bevraging van ouders en leerkrachten.

Verbeteren van de gezondheid en leefomgeving door meer te bewegen en gezonder te eten. Een schepen voor gezondheid hebben is een must ! Vermindering van de stedelijke vervuiling en geluidsoverlast zijn noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving. Promoten van een gezonde levensstijl in al zijn facetten.

Duurzaam wonen : energieverbruik, isolatie, … Van Evere een voorbeeldgemeente maken op het gebied van efficiënt energieverbruik en isolatie van de gemeentegebouwen. Energieraadgever voor inwoners installeren en een schepenambt met bevoegdheden aangaande energie.